top of page

Katekismus-projekt

2008-2011

Et treårigt projekt


Et treårigt projekt for Ølgod Valgmenighed. 
af Flemming Mose Lauridsen

Katekismus Updated er et storslået projekt. I september 2006 blev der på landsplan afholdt en Katekismus-konference. Her blev vi som deltager udfordret med visioner og ideer til at starte et projekt, hvor katekismen igen blev genopdaget som noget livsnært og kraftfuldt.
Siden da er der løbende kommet katekismus-materiale som udgivelser eller som downloads på projektets hjemmeside.

Forhistorien 
I året 1529 udgav Martin Luther denne lille katekismus, som skulle vise sig at få stor betydning. Han havde været rundt i kirker og skoler og fundet, at både børns og voksnes viden om kristendom var skræmmende lille. Derfor besluttede han at udgive en lille bog med forklaringer til det vigtigste i kristendommen. Bogen var i første omgang skrevet til hjemmebrug, hvor husfædre kunne oplære deres børn i den kristne tro ved at lære dem Luthers små forklaringer til De ti bud, Trosbekendelsen, Fadervor, dåben, nadveren og skriftemålet.
Bogens forklaringer var korte og præcise. Derfor fik Luthers lille Katekismus en stor gennemslagskraft.

I Danmark var det sådan i det 17. og 18. århundrede, at præsten både prædikede over dagens tekst og derefter underviste menigheden i katekismen. Derfor var en prædiken almindeligvis på en hel time. Det går ikke længere, og præster taler almindeligvis kun ud fra bibelteksten.

Kan vi genopdage dette stof hos os? 
Inspireret af konferencen gik jeg længe og overvejede en systematisk gennemgang af katekismus-stoffet for vor menighed. Da jeg for nylig mødte en prædikensamling af professor Theodor Jørgensen med prædikener over katekismus-stoffet, som var blevet holdt til aftensgudstjenester i Helligåndskirken i København, samt hørt andre af mine kollegaers tanker og arbejde med katekismen, opstod den ide, at søge biskoppen om lov til i en treårig periode at lade højmessen én gang om måneden dreje sig om Luthers lille Katekismus.
Ølgod Valgmenigheds bestyrelse greb ideen, og biskoppen gav os tilladelsen!

30 katekismus-gudstjenester 
Den 31. august 2008 starter vi op med den første af i alt 30 gudstjenester, som strækker sig frem til juni 2011. Her vil vi langsomt og grundigt gennemgå indholdet i den kristne tro mere systematisk, end det er muligt ved de almindelige gudstjenester.
Der vil blive fundet nye tekstlæsninger både fra det gamle og det nye testamente, sådan at de i videst muligt omfang ikke lapper for meget over de to autoriserede tekstrækker. Kollektbønnerne er også nyformulerede ud fra det materiale, man bl.a. kan finde på katekismus-projektets hjemmeside.
Der vil komme enkelte nye salmer, som dog langt fra er nye! - de er bare ikke med i vores salmebog i dag - især omkring De ti bud.

Samtidig vil der blive udarbejdet et A4-ark til hver gudstjeneste med kollektbøn, dagens tekstlæsninger og en sang, hvis den ikke står i salmebogen. Muligvis også enkelte punkter fra prædikenen. Jeg tror nemlig, det er vigtigt, at vi som menighed kan følge med i læsninger og forkyndelse også med øjnene. Disse ark vil blive lagt ind her på hjemmesiden, så man altid kan arbejde videre med det på andre tidspunkter.

Under gudstjenesten vil vi fortsat holde børnenes 5 min., selvfølgelig ud fra det angivne afsnit i katekismen. Også her kan man søge videre på projektets hjemmeside med børnemateriale.

Og så i gang 
Vi tror, at katekismus-gudstjenester som systematisk gennemgang af den kristne tro kan være med til at bevidstgøre os som kristen menighed i en tid trængt af anden religion og åndelige strømninger. Derfor er det værd at satse på. Kan det så samtidig spille med på de tiltag, Kristent Pædagogisk Institut lancerer og publicerer, så er det bare fint!

Lad os mødes til disse gudstjenester. Lad os udfordre og tale videre om det i vore hjem, også sammen med vore børn og unge.
Når vi så om tre år er færdig med hele dette projekt, er vi forhåbentlig meget klogere på kristendommen og dens betydning for os i vort århundrede.

Gennemslagskraften i katekismen er dog ikke, at vi bliver klogere for klogskabens skyld - men for livets skyld! Ligesom Luther for egen del havde fundet livets mening og omdrejningspunkt i budskabet om Jesus, ville han, at andre skulle finde det samme i en kortfattet fremstilling af den kristne tro, altså i hans katekismus.

Mit formål med dette treårige projekt er derfor ikke bare mere klogskab - om end lidt klogskab på den kristne tro ikke skader! - men at den enkeltes liv med Gud bliver bundet til Jesus, som det også sker i Luthers lille Katekismus.

Besøg det landsdækkende katekismus-projekts hjemmeside: www.katekismusprojekt.dk, som udgiver undervisnings- og forkyndelsesmateriale til alle aldre, så vi på forskellig måde bliver fortrolig med evangelisk luthersk kristendom efter Luthers egen katekismusmodel - og køb endelig bogen Katekismus Updated fra 2006, som er en sproglig moderniseret udgave af den oprindelige Luthers lille Katekismus. Den findes i to udgaver - med illustrationer til kr. 50,- og uden illustrationer til kr. 25,-.

De ti Bud
I løbet af efteråret 2008 og foråret 2009 har vi i Ølgod Valgmenighed gennemgået De ti bud ved ti Katekismusgudstjenester.

Dette forløb blev afsluttet i august 2009 med en gudstjeneste omkring Det dobbelte Kærlighedsbud.

Alt i alt elleve spændende, livsnære og håndgribelige gudstjeneste, hvor vi virkelig fik lov at møde en Gud, der har skabt og ønsker at værne om menneskelivet.

Da Martin Luther i sin tid holdt lignende gudstjenester, fortælles der, at han gik rundt mellem bænkende, op og ned at kirkegulvet, medens han prædikede. Jo, for her ramte han menneskelivet, noget alle kunne forholde sig til. Derfor blev det nærmest dialog-prædikener mellem præst og menighed. 

 

Trosbekendelsen
Herefter vendte vi os til vores Trosbekendelse, som næste hovedemne i Luthers lille katekismus.

De fleste mennesker, som er konfirmeret eller af og til kommer i en kirke, kan fremsige trosbekendelsen – måske bedst i fællesskab. Stort set ved alle gudstjenester lyder trosbekendelsen – enten som en fælles trosbekendelse eller som bekendelse ved dåben.Trosbekendelsen, som vi kender den fra gudstjenesten, er en gammel sag. Den blev til i de første århundreder af kristendommens historie og kaldes derfor Den apostolske Trosbekendelse. Man kan sige, at trosbekendelsen fik flere og flere ord føjet til i løbet af de første århundreder, efterhånden som kirken blev udfordret af mennesker med afvigende læresætninger.
Oprindelsen til Den apostolske Trosbekendelse er Paulus’ enkle trosbekendelse: ”Jesus Kristus er Herre” (Fil.2,11).
Dette er centrum i kristendommen.

Oldkirkens nødvendige uddybning af denne enkle trosbekendelse fortæller os, hvad Bibelen lærer os om Herren, altså Gud, og om Jesus Kristus.

Den apostolske Trosbekendelse er fælles for alle kristne kirker i verden.
Kirkesplittelserne kom således senere end Trosbekendelsen.

Ved de månedlige katekismusgudstjenester i Ølgod Valgmenighed fra september 2009 til marts 2010 gik vi i dybden og så på Trosbekendelsens enkelte led og sætninger. Det gav os virkelig spændende mulighed for at opdage eller genopdage kerneindholdet i den kristne tro.


Fadervor
Fra maj 2010 og til februar 2011 holdt vi otte katekismusgudstjenester omkring verdens mest kendte bøn – Fadervor. Både om det at bede til vor Far i Himlene, og så de syv enkelte bønner.

Martin Luther skriver selv sådan i Den store Katekismus: Vi har nu hørt, hvad man skal gøre og tro, og deri består det bedste og saligste liv. Nu følger det tredje stykke, der handler om, hvordan man skal bede. Da det er sådan fat med os, at intet menneske fuldt ud kan holde De ti Bud, selvom han er begyndt at tro, og da Djævelen med hele sin magt sammen med verden og vort kød sætter sig til modværge, er intet mere nødvendigt, end at man hele tiden tuder Gud ørerne fulde og råber og beder om, at han vil give, bevare og forøge troen og opfyldelsen af De ti Bud og fjerne alt det, der står os i vejen og hindrer os i det. For at vi skulle vide, hvad vi skal bede om, og hvordan vi skal gøre det, har vor HERRE Kristus selv lært os både måden og ordene … 

Det var overraskende at møde hos Luther en formaning og opmuntring til bøn – Vi er pligtige at bede, siger han; det står i det andet bud: du må ikke misbruge Guds navn. Derfor må vi ikke foragte vor bøn, men anse den for meget stort og betydningsfuldt, ikke fordi det er noget stort pga. min værdighed, men for Guds buds skyld.

Og tænk, der kommer en dag, hvor alle Kristus-troende skal stå for tronen og bede Fadervor i datid: Han friede os fra det onde – fra alt ondt, fra synden indefra, fra plagerne og djævelens anslag, fra alt der plagede os, fra alt der angreb os … Den dag bliver der fest!

Nådemidlerne
Men inden da … derfor sluttede vi med fire katekismusgudstjenester omkring nådemidlerne, fjerde og sidste hoveddel i Luthers lille katekismus. Det var fra marts til juni 2011. Her hørte vi om disse ”hjælpemidler” til at vandre mod målet, og til at rejse sig igen efter fald med De ti Bud.
Om bibelen hørte vi: Når du har læst Bibelen, vil du vide, at det er Guds ord, fordi du i den vil have fundet nøglen til dit eget hjerte, din egen lykke og din egen pligt. 
Dernæst var vi samlet om at være 1) døbt til livet, og at 2) deltage i et livsmåltid … fordi vi er 3) befriet til at leve!

Hermed sluttes ringen! Vi lagde ud med Guds ti bud for det gode liv. Ved ”vejs ende” indser vi, at vi gang på gang kommer til kort overfor budene. Den, der for alvor spejler sit liv i budene, får derfor brug for at bekende sine synder. Og fra skriftemålet sendes vi så tilbage til budene og det gode liv.

bottom of page