Hvem er vi!

Ølgod Valgmenighed er en del af Den Danske Folkekirke.


Ølgod Valgmenighed blev dannet i oktober 2001 som et ønske fra en bred gruppe mennesker i og omkring Ølgod. Et udvalg, bestående af personer med tilknytning til Indre Mission og Luthersk Mission i Ølgod, har således været med til at danne baggrund for menighedens oprettelse.

Menighedens gudstjenester finder sted i Ølgod og Bejsnap kirker.

At deltage i menighedens gudstjenester kræver intet medlemskab.


Gudstjenesterne er således åbne for alle, som har behov og interesse herfor. 
 

Valgmenigheden arbejder ud fra de bibelske skrifter, den treenige Guds inspirerede og urokkelige ord som eneste kilde og norm for kristen lære og liv.

Valgmenigheden ønsker gennem en klar og bibeltro forkyndelse, ved nadver, dåb, bøn og lovsang, at kalde mennesker til tro og fællesskab og at holde fast ved vor dåbs pagt

Præstens opgave er således at drage omsorg for menighedens medlemmer gennem forkyndelse, sjælesorg, salvning, forbøn og hjemmealtergang.

 

 

Vision

​​

MÅL

 

 • LEDE TIL KRISTUS – LEVE I HAM

Vi ønsker at formidle evangeliet og dermed den kristne troslære, så det må blive til personlig tro for mennesker - uanset alder og baggrund!

 

MIDLER

 

 • Prædike Guds ord så det er forståeligt og hverdagsrelevant

… ofte underbygget med fx illustrationer, PowerPoint og musik, der taler til flere af vore sanser

 

 • Forskellige gudstjenesteformer

… med varieret musikledsagelse, plads til spontane vidnesbyrd og evt. aldersopdelt

 

 • Engagere menigheden i gudstjenesten

… med bl.a. vidnesbyrd, tekstlæsning, drama, sang og musik, samt inddragelse af konfirmander

 

 • Omsorg

… med menneskelig og åndelig hjælp gennem besøg, samtaler, forbøn, sjælesorg og ordningen ”Én at tale med”

 

 • Børnekirke hver måned

… hvor børnene har deres egen ”kirke” under prædikenen

 

 • Udadrettede arrangementer

… som foredrag, friluftsgudstjeneste, koncert, Åbne Bibelstudie-grupper og kristendomsoplæring

 

 • Altid godt samarbejde med IM/LM i området

 

TEGN

 

 • Rummelig

… ØV opleves åben med stor frihed og god kommunikation med tydelige bibelske værdier og forankret i Bibelens lære

 

 • Levende

… ØV er kendt i byen gennem fx avisen og mund til mund, som et levende fællesskab af troende mennesker, hvor kristen tro udleves i praksis

 

 • Tjenende

… ØV har trofaste medlemmer med et stærkt vidnesbyrd – fordi evangeliet om Kristus har skabt tro, discipelskab og mission

 

 • Voksende

… ØV ser 3 nye kristne føjet til menigheden hvert år – gennem relation og personlig kontakt

 

 

Medlemskab

​​

Er du myndig og kan tilslutte dig valgmenighedens grundlag og formål, kan du ansøge om optagelse som medlem af Ølgod Valgmenighed.

 

Det er ikke en forudsætning for medlemskabet, at du er bosat i Ølgod eller tilhører en bestemt kirkelig forening.

 

Ønsker du at blive medlem tages kontakt til valgmenighedens præst. Efter samtalen udfyldes en formular, som præsten videresender til de relevante kirkelige og kommunale myndigheder.

 

Ønsker du ikke længere at stå som medlem af valgmenigheden kontaktes præsten, som herefter sørger for det videre forløb.

 

Har du børn under 18 år, kan de optages som medlemmer.

 

Efter det fyldte 18. år bliver du kontaktet af præsten om fortsat medlemskab.

 

Som medlem af Ølgod Valgmenighed er du også medlem af Den Danske Folkekirke.

 

Du melder dig derimod ud af den lokale sognemenighed, hvor du bor.

 

Som valgmenighedsmedlem har du derfor ikke længere stemmeret til hjemsognets menighedsråd og kan heller ikke vælges til dette. Ønsker du at bruge din egen sognemenigheds kirke, har du ret til at få den stillet til rådighed til f.eks. vielse, begravelse og andagt ved valgmenighedspræsten. Ligeledes har du ret til gravsted på den lokale kirkegård.

 

Som medlem af Ølgod Valgmenighed har du stemmeret ved generalforsamlinger i valgmenigheden og kan således være med til at præge arbejdet.

 

Valgmenigheden opfordrer enhver til aktivt at deltage i menighedens liv og gudstjenester.

 

 

 

Økonomi

​​

Et medlemskab af Ølgod Valgmenighed koster 200 kr. pr. år.

 

Valgmenighedens udgifter til præsteløn og leje af Ølgod og Bejsnap kirker m.m. dækkes i fællesskab af medlemmerne.

 

Som medlem af Ølgod Valgmenighed er du fritaget for at betale kirkeskat.

 

Da medlemskontingentet kun dækker en brøkdel af valgmenighedens udgifter, håber bestyrelsen, at du vil betænke valgmenigheden med et beløb, evt. svarende til den sparede kirkeskat. Men det er helt op til dig som medlem at afgøre, hvor meget du er i stand til at bidrage med.

 

Ølgod Valgmenighed er godkendt som modtager af gavebreve, hvorved du opnår fradrag på selvangivelsen for det fulde beløb, som indbetales til valgmenigheden.

 

Et gavebrev er en kontrakt, hvor du forpligter dig til hvert år i mindst 10 år at give et fast beløb eller en bestemt procentdel af din indkomst til valgmenigheden. Gavebrevet bortfalder ved din død, eller hvis medlemskabet af anden grund ophører.

 

En anden ordning er efter ligningsloven § 8 A, hvor du har mulighed for et årligt fradrag på gaver til godkendte formål, herunder Ølgod Valgmenighed. Der er fradrag fra første krone, dog er max beløbet kr. 15.900,00

 

Ved at benytte sig af en af de to gaveordninger kan du forhøje din gave med ca. 50%, fordi du sparer et beløb i skat. Gaver givet på gavebreve eller efter ligningsloven § 8 A indberetter vi til skat for dig når du opgiver dit cpr-nr til os.

 

Der er brug for ethvert bidrag, stort eller lille, uanset om dette er forbundet med medlemskab eller ej.

 

Ølgod Valgmenigheds konto:

Reg.: 7703 Nr.: 1105992

MobilePay: 99505

99505

Ølgod Valgmenigheds konto:

Reg.: 7703 Nr.: 1105992

 • Grey Facebook Icon